Hinnastot ja sopimukset

Tiivistetysti

Myyntihinnastoissa voi perustaa kaikille asiakkaille käytettäviä hinnastoja (jätä asiakasluokka valitsematta) tai asiakasluokkakohtaisia hinnastoja (valitse asiakasluokka). Myyntisopimukset ovat asiakaskohtaisia hintoja varten. Hinnastoja ja sopimuksia voi käyttää ristiin, kun valitsee myyntisopimukselta “Hae hintoja myös hinnastosta” (oletuksena on “Hae hintoja vain sopimukselta”) Eli myyntihinnastojen avulla voi hinnoitella tuotteet, joiden hinnat ovat samat kaikille asiakkaille ja asiakaskohtaisiin myyntisopimuksiin voi laittaa niiden tuotteiden hinnat, joissa on asiakaskohtaisia eroavaisuuksia. Osto-/tilityspuoli toimii samalla idealla, mutta siellä on asiakasluokkien sijaan sopimusryhmät.

Perusidea 1: järjestelmä hakee aina ensin sopimustasolta hintoja. Jos sopimukselta ei löydy hintoja ja “Hae hintoja myös hinnastosta” -valinta on päällä, katsoo järjestelmä seuraavaksi hintoja asiakasluokka-/sopimusryhmäkohtaisista hinnastoista. Jos sieltäkään ei löydy hintoja, katsoo järjestelmä yleisistä hinnastoista. Jos taas “Hae hintoja myös hinnastosta” -valinta ei ole päällä, lopettaa järjestelmä hintojen etsimisen sopimustasolle.

Perusidea 2: hinnasto-/sopimusrivit eivät saa kilpailla keskenään, vaan ne pitää aina erottaa toisistaan esimerkiksi voimassaolon tai vaikka työmaan tai noutokuopan/montun avulla. Järjestelmä varoittaa, jos se ei pysty erottamaan rivejä toisistaan ja siten luotettavasti hakemaan oikeaa hintaa.

Perusidea 3: tuotteet pitää olla luotu ensin, ennen kuin voit luoda hinnastoja.

Hinnasto

Hinnasto toimii samalla idealla sekä myynti- että osto/tilityspuolella. Jos hinnastolle ei valitse asiakasluokkaa (myynti) tai sopimusryhmää (osto/tilitys) on hinnasto voimassa kaikille. Asiakasluokkakohtaisia myyntihinnastoja ja sopimusryhmäkohtaisia osto/tilityshinnastoja pystyy siis tekemään valitsemalla halutun luokan tai ryhmän. Näitä käytetään vain kyseiseen asiakasluokkaan tai sopimusryhmään kuuluvilla.

Sopimus

Myös sopimus toimii samalla idealla sekä myynti- että osto/tilityspuolella. Sopimus on yksittäisen asiakkaan (myynti) tai liikennöitsijän (osto/tilitys) hinnasto. Sopimusta käytetään vain kyseisen asiakkaan tapahtumien tai liikennöitsijän tilitysten hinnoitteluun, joka on määritelty sopimuksella.

Myynti- ja ostosopimuksilla voi tosiaan laittaa “Hae hintoja myös hinnastosta” -valinnan päälle, jolloin järjestelmä hakee asiakkaalle tai liikennöitsijälle hintoja sopimuksen lisäksi myös hinnastosta silloin, kun sopimuksella ei ole tuotteelle hintaa.

Hinnastojen ja sopimusten luominen

Uutta hinnastoa tai sopimusta luotaessa täytetään perustiedot, joiden tallentamisen jälkeen pääsee luomaan varsinaisia hinnastorivejä. Hinnasto- tai sopimusriviä luotaessa sille voidaan antaa nimi, mutta oleellisinta on määritellä voimassaolo sekä se, rajataanko kyseisen rivin hinnat johonkin tiettyyn noutokohteeseen tai alueeseen tai toimitus-/vastaanottopaikkaan tai alueeseen. Sopimuksilla voi rajauksen tehdä myös työmaan mukaan (hinnastoissa voi laittaa Mistä- tai Mihin-kenttään työmaan kohteen kyllä). Mistä- tai Mihin-tietoja ei kuitenkaan ole pakko antaa, jolloin kyseisen rivin hinnat ovat voimassa nouto- tai toimituskohteesta riippumatta.
image

Mistä tai Mihin ei tarvitse olla kohde, vaan se voi olla myös alue. Katso tarkemmin ohjeesta: Aluehinnoittelu postinumeroiden mukaan ja ilman postinumeroita

Huom: Kun hinnoittelee myyntisopimuksilla työmaita, ei rivillä voi olla yhtäaikaa sekä työmaa että nouto- JA toimituskohde. Taustalla on automatiikka, joka hakee työmaan perusteella kiviainestoimitukseen (sekä yksittäisellä että työmaatilauksella) työmaan kohteen toimituskohteeksi. Kun siis sopimusrivillä on valittuna työmaa ja tekee ko. asiakkaalle kiviainestoimituksen, niin järjestelmä päättelee, että työmaan kohde on toimituskohteena ja osaa tarjota tilaukselle oikean hinnan. Sama pätee myös maansiirtotilauksiin. Jätekuljetuksissa tämä toimii toisinpäin: työmaa on automaattisesti noutokohde.

Sopimusten puolella rivillä on myös tila. Jos se on “Tarjous”, mitä se oletuksena on, ei järjestelmä käytä rivin hintoja hinnottelussa, mutta kyseisen rivin voi ottaa mukaan tarjoukseen. Vasta kun tarjouksen muuttaa sopimukseksi, alkaa järjestelmä käyttää siinä annettuja hintoja hinnoittelussa.

Rivin luomisikkunan tallennuksen jälkeen rivi tulee näkyviin ja sitä klikkaamalla pääsee määrittelemään varsinaiset hinnat. Hinnat määritellään eri välilehdillä tarpeen mukaan: materiaalituotteet ja palvelutuotteet omilla välilehdillään sekä takuuhinnat omalla välilehdellään. Näiden kolmen hinnoittelussa voi käyttää hintaluokkia.

Hintojen antamisessa on tietynlainen hierarkia: ensin lisätään hintaluokka, sitten tuote tai tuoteryhmä (tai useita). Hintaluokka on siis eräänlainen kalustomäärite, eli hintaluokan avulla voi antaa saman rivin sisällä eri kalustoille omat hinnat. Ajoneuvolle voidaan antaa sen tiedoissa Perusrekisterissä oletushintaluokka, joka voidaan yliajaa tilauksella ja siten käyttää eri hintoja, jos ajoneuvo soveltuu useammanlaiseen ajoon. Hintaluokista tarkemmin: Hintaluokat

Materiaaleilla ja palveluilla voi käyttää á-hintojen lisäksi myös monenlaisia taulukkohintoja.

Lisäksi riveillä voi antaa hintoja Yleishinnoittelu-välilehdellä, jossa voi tehdä tuotteille ja tuoteryhmille hinnoitteluja kaavoja käyttäen.

Erilaisista hintataulukoista ja kaavoista lisää täällä: Tuotteiden hinnoittelu: hintataulukot ja kaavat

Kiviainestoimitukset / rahtihinnoittelu

Kiviainestoimituksiin / -tilauksiin liittyy oma rahtihinnoittelukuvionsa. Materiaalituotteiden välilehdellä myyntihinnasto-/sopimusrivillä voi antaa rahtihinnan, joka tilitetään liikennöitsijälle ja joka sisällytetään materiaalituotteiden hintoihin (“hinta toimitettuna”).

Tarkempi ohje: Kiviainestoimitus: rahtihinnoittelu, materiaalin ja rahdin hinnan erittely

Jos halutaan käyttää rahdin hinnoitteluun esimerkiksi kilometrejä, tulee käyttää erillistä palvelutuotetta, jolle valitaan hinnoittelun pohjaksi tapauskohtaisesti sopiva hintataulukko. Taulukkohintoja voi antaa myös materiaalituotteille, mutta jos halutaan käyttää kilometrejä hinnoittelussa, pitää tilauksen kilometrimäärä kirjoittaa tilaukselle “Kuljetus”-osioon. Jos käytetään automaattisesti Fluidissa kilometrejä keräävää ajomatkatuotetta, tulevat kilometrit tilauksen “Kuljetus”-osioon automaattisesti.

Erilaisista hintataulukoista ja kaavoista lisää täällä: Tuotteiden hinnoittelu: hintataulukot ja kaavat

Automaattisesti tietoa keräävien tuotteiden asettaminen: Fluidista automaattisesti kilometrejä ja tunteja keräävien tuotteiden asettaminen

Esimerkki

Tilauksilla tuotteen hinta haetaan nouto-/toimituspaikan/työmaan mukaan. Järjestelmä yrittää löytää hinnastoa/sopimusta, joilla tilaukselle syötetyt arvot vastaavat hinnastossa määriteltyä
2022-09-10: etsinnässä käytetyt arvot ovat asiakas/liikennöitsijä/nouto/toimitus/työmaa/postinumero. Jos sopimusetsintä ei tuota tuolosta niin siirrytään hinnastoihin, joita haetaan asiakasluokan perusteella.

Esimerkiksi luodaan hinnoittelu seuraavasti

Mistä Mihin Työmaa
Mistä tahansa Mihin tahansa -
Varasto 1 Mihin tahansa -
Varasto 2 Helsinki -
Varasto 1 Helsinki Lentokenttä

Luodaan tilaus, jolla

Mistä Mihin Työmaa
Varasto 1 Kerava -

Hinnan päättelyssä järjestelmä löytää kolme sopimusrivä, joista tuotehinnan voi hakea: mistä on Varasto 1 ja Mihin tahansa

Mistä Mihin Työmaa
Mistä tahansa Mihin tahansa -
Varasto 1 Mihin tahansa -
Varasto 1 Helsinki Lentokenttä

Sitten järjestelmä lähtee etsimään Mihin kohdetta. Aluksi se löytää Varasto 1 → Helsinki-kohteen, mutta se ei vastaa tilaukselle syötettyä mihin -kohdetta. Seuraavaksi se tutkii Varasto 1 → mihin tahansa riviä ja toteaa, että tämä täyttää etsinnän ehdot. Tämä sopimusrivi valitaan hinnoittelun pohjaksi ja näin hinnoittelun ensimmäinen vaihe on valmis.

Jos tilauksen mistä olisi ollut esim. Varasto 4 niin tällöin ainoa vastaava sopimusrivi olisi ollut mistä tahansa → mihin tahansa

Seuraavassa vaiheessa järjestelmä etsi valitun sopimusrivin määrittelyistä hintaa hintaluokan, tuotteen ja tuoteryhmän avulla. Tämäkin tulkinta perustuu samanlaiseen päättelyyn kuin sopimusrivin etsintä. Sopimusrivin kaikki hintamäärittelyt laitetaan taulukkoon. Hakujärjestys on

Hakujärjestys/prioriteetti Selite
Kaavat Kaava on kaikista vahvin ja se jättää hintaluokan huomioimatta. Jos jokin kaavamäärittely vastaa tuotetta tai tuoteryhmää niin tällöin sitä käytetään. Jos tämä etsintä tuottaa tyhjän tuloksen niin siirrytään etsimään tuotekohtaista hintaa
Hintaluokka Kaavojen jälkeen etsitään hintaluokan mukaista riviä seuraavassa järjestyksessä:
hintaluokka+tuote
hintaluokka+tuoteryhmä
- Jos etsintä ei tuottanut tulosta niin etsitään hintariviä ilman hintaluokkaa
Tyhjä hintaluokka tyhjä hintaluokka + tuote
tyhjä hintaluokka + tuoteryhmä
- Jos etsintä ei tuottanut tulosta niin hinta jää nollaksi (0)

Tuote on aina etsinnässä vahvempi kuin tuoteryhmä.
Tuoteryhmä on tuotteiden ylätaso, ja sitä kannattaa käyttää, jos ei ole tarvetta hinnoitella yksittäisiä tuotteita.

Ohjeita

Hinnastojen ja sopimusten yleisohje
Tuotteiden hinnoittelu: hintataulukot ja kaavat
Kilometrihinta (km-yksikkö-nousu: m3, kpl, tonni…) -hinnasto
Alueet
Aluehinnoittelu ilman postinumeroita
Alue-kilo/tonni/kuutio/jne. -hinnasto
Kiinteä kilometrivälihinta
Hinnastot: alue-kaava -hinnoittelu
Kysymys: miten kilometritaulukkohintaisen tuotteen hinnoittelun saa toimimaan ilman erillistä ajomatkatuotetta?
Ostohinnastot ja -sopimukset
Ostohinnastojen ja -sopimusten kaavamäärittelyt
Tilityshinnoittelu: tilityskaavat: provisio ja ajonvälitysprosentti
Takuuhinnoittelu
Liikennöitsijältä veloitettavat maksut
Liikennöitsijän negatiivinen tilitys